Mielenpajan Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 7.3.2024

3Suomen henkilötietolaki (523/1999),
10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

REKISTERIN NIMI

Psykoterapiapalvelu Mielenpajan verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ

Psykoterapiapalvelu Mielenpaja, Marjo Hirvonen, Vuorikatu 26 B, 4 krs. 70100 Kuopio. Y 2491217-8

REKISTERIN PITÃMISEN PERUSTE

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Mielenpajan verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä käyttäjän) suostumuksella tapahtuva Psykoterapiapalvelu Mielenpajan verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä palvelu) liittyvä henkilötietojen käsittely. Mielenpajan psykoterapian/tuki-ja kriisikeskustelujen asiakirjojen käsittely.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

www.mielenpaja.fi

REKISTERIN KÃYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, sivuston kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Mielipide- ja markkinatutkimuksen toteuttamiseen. Jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja. Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi. Kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Psykoterapia/tuki-ja kriisikeskustelujen sisältöjä ei nauhoiteta, eikä keskustelujen sisältöjä ilmaista yksityiskohtaisesti. Mielenpajalla on erillinen Valviran omavalvonta suunnitelma vastaanoton seinällä.

REKISTERIN TIETOSISÃLTÖ

Verkkokauppa: Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: – Henkilötiedot – Yhteystiedot – Käyttätiedot – Muut käyttäjän itse antamat tiedot. Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Psykoterapiapalvelu Mielenpajan omissa rekistereissä. 

Verkkokaupan tuotearvioiden alkuperä on tarkistettu, jolloin nämä on todennettu aidoiksi.

Psykoterapia/tuki-ja kriisikeskustelut

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa lähiomaisen yhteystiedot.

SÃÃNNÖNMUKAISET TIETOLÃHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Näitä tietoja ovat: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero). Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana. Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot. Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit. Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset. Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

Psykoterapia/tuki-ja kriisikeskustelu asiakkaat

Tiedot kerätään A turvallisuus luokan mukaiseen Diarium-asiakasrekisteriin ensimmäisen terapiakäynnin jälkeen asiakkaan täytettyä rekisteritietolomakkeen, jolla hän hyväksyy tietojensa tallennuksen.
Tiedot tallentuvat Finnish Net Solutions Oy:n (FNS) ylläpitämään Diarium-asiakasrekisteriin. (FNS:n sähköposti info@fns.fi). Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti asiakkaan tapaamisista kertyvä materiaali eli rekisterinpitäjän omasta toiminnasta saadut tiedot, jotka siirretään kirjauksen jälkeen Kansalliseen Terveysarkistoon (Kanta). Asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen Kansallisesta Terveysarkistosta. Asiakas käy itse OmaKannassa tekemässä tarvittaessa tietojensa luovutuskiellon.  Sähköinen arkiston on salasanoin suojattu. Tarkempia tietoja sähköisestä arkistosta FNS:sta sähköpostilla info@fns.fi.

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT

Maksujen välittäjänä toimii Paytrail. Satunnaisesti maksujen välitys tapahtuu laskulla/verkkolaskulla. Laskut lähettää itse Mielenpaja. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

1.9.2020 lähtien potilas asiakirjamerkinnät tehdään sähköisesti. Sähköiset potilas asiakirjat arkistoituvat Diarium järjestelmään, joka on A-luokan potilastietojärjestelmä.

”Lokitietojen säilyttäminen

Sähköisten potilastietojen käyttöön ja luovutukseen liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 5 §:ssä tarkoitetut lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja muuttumattomina vähintään 12 vuotta niiden syntymisestä.

Kansaneläkelaitoksen on omalta osaltaan huolehdittava arkistointipalveluun tallennettujen lokitietojen teknisestä hävittämisestä terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön niille määrittelemän säilytysajan päätyttyä. Kansaneläkelaitoksen on ennen hävittämistä informoitava asiasta edellä mainittuja tahoja.”

Finlex Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.0.2009/298. 10 pykälän mukaan potilas täyttää yhteistyösuhteen alussa Potilasasikirjoihin merkittävät perustiedot kaavakkeen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjällä ole itse antanut siihen suostumusta. Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Active Campaign sähköpostimarkkinointiohjelma. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://help.activecampaign.com/hc/en- us/articles/218789997-Privacy-Policy. Google Forms kyselylomakkeet.

TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, lataa maksuttomia materiaaleja, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin tarjouksiin, kilpailuihin, tapahtumiin, wbeinaariin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä tiedoilla suojattu.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Kaikesta huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

ALAIKÄISET

Mielenpajan verkkokaupan tuotteet on tarkoitettu täysi-ikäisille. Mielenpajan asiakkaat ovat täysi-ikäisiä.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet: Tiedonsaantioikeus, käsittelun rajoittamisen oikeus, korjausoikeus, oikeus tulla unohdetuksi, suostumuksen peruuttamisen oikeus, sekä tietojen siirto-oikeus.

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUILLE

Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

KUMPPANUUSMARKKINOINTI

Yritys tarjoaa tietoa tarkasti valituista kumppaneista ja heidän tarjoamista palveluistaan. Yritys ei jaa käyttäjän tietoja kumppaneille suoraan.

EVÄSTEET

Sivustä käyttää evästeitä. Käyttäjä voi hyväksyä evästeen tai vaihtoehtoisesti jättää hyväksymättä ja poistua välittömästi sivustolta.

TIETOSUOJA REKISTERISELOSTEEN MUUTTUMINEN

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen. Marjo Hirvonen Vuorikatu 26 B 4krs, 70100 Kuopio. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Verkkokauppa, verkkopalvelu ja näiden sisältö ovat Mielenpajan omaisuutta, jota suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Kaikki edellisiin liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domainnimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, luonnonilmiöiden seurauksena syntyvät haitat ja viivästykset. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi kuukautta, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

MUUT OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Kysymyksiä rekisteriin liittyen marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Psykoterapiapalvelu Mielenpaja

Marjo Hirvonen

Vuorikatu 26 B, 4 krs. 70100 Kuopio

marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

y 2491217-8